ДОГОВІР №0000-AM76-M000
про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

КиївДатою укладення договору є дата його
підписання обома сторонами.

НСЗУ, в особі Голова, Гусак Наталія Борисівна, що діє на підставі Положення про Національну службу здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1101 (далі – замовник), з однієї сторони, і КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №4 М. ВІННИЦІ” в особі т.в.о. директора, Непийвода Людмила Володимирівна, який діє на підставі статут (далі – надавач), з іншої сторони (далі – сторони), уклали договір про таке.

Визначення термінів

 1. Звітний період – період, визначений у додатках до цього договору.
 2. Місце надання медичних послуг – місце провадження надавачем або його підрядниками господарської діяльності з медичної практики, в якому особам, на яких поширюються державні гарантії медичного обслуговування населення згідно із Законом України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” (далі – пацієнти), надаються медичні послуги.
 3. Медична документація – медичні записи, записи про рецепти, записи про направлення, зведені відомості про надані послуги пацієнтам, первинна облікова документація, декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі – декларації), в тому числі такі, що ведуться в електронному вигляді, а також журнали лабораторних записів, журнали видачі лікарських засобів, верифіковані та засвідчені копії або розшифровки фонограм, фотографічні негативи, мікроплівки або магнітні, електронні чи оптичні носії, рентгенівські знімки, записи, що зберігаються в аптеці, лабораторії та у відділенні інструментальної діагностики тощо.
 4. Медична послуга — послуга з медичного обслуговування населення (послуга з охорони здоров’я), що включена до програми державних гарантій медичного обслуговування населення (далі ― програма медичних гарантій), яку надавач зобов’язується надавати згідно з цим договором. Перелік та обсяг медичних послуг, які надаються за цим договором, визначений у додатках до нього.
 5. Моніторинг — комплекс заходів, які здійснюються замовником, у тому числі у вигляді моніторингового візиту, який здійснюється за місцем надання медичних послуг, щодо збору та аналізу інформації стосовно виконання надавачем умов договору.
 6. Підрядник — заклад охорони здоров’я або фізична особа―підприємець, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, а також інші необхідні дозвільні документи, передбачені законом, та залучені надавачем на підставі договору для надання окремих медичних послуг пацієнтам згідно з цим договором.
 7. Працівник надавача – особа, яка перебуває з надавачем у трудових відносинах.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законі України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 “Деякі питання електронної системи охорони здоров’я” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604), та інших актах законодавства.

Предмет договору

 1. Відповідно до умов цього договору надавач зобов’язується надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам, а замовник зобов’язується оплачувати такі послуги відповідно до встановленого тарифу та коригувальних коефіцієнтів.
 2. Медичні послуги та спеціальні умови їх надання визначаються у додатках до цього договору. Умови закупівлі та специфікації, визначені в оголошенні про укладення договору, є невід’ємною частиною договору.
 3. Медичні послуги надаються відповідно до порядків надання медичної допомоги, затверджених МОЗ, з обов’язковим дотриманням галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та в місцях надання медичних послуг, що зазначені у додатках до цього договору.
 4. Протягом строку дії цього договору кожне місце надання медичних послуг надавача, місце надання медичних послуг підрядників повинне відповідати державним санітарним нормам і правилам, ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я, іншим умовам, передбаченим законом, вимогам примірних табелів матеріально-технічного оснащення.
 5. Надавач несе встановлену законом відповідальність за своєчасність, повноту та якість надання медичних послуг працівниками надавача та підрядниками. Факт порушення встановлених вимог медичного обслуговування населення підтверджується в установленому законодавством порядку.
 6. Цей договір є договором на користь третіх осіб – пацієнтів у частині надання їм медичних послуг надавачем.
 7. Пацієнт набуває право на отримання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, згідно з договором з моменту подання надавачеві в установленому законодавством порядку декларації.
 8. Пацієнт набуває прав на отримання медичних послуг, пов’язаних з іншими видами медичної допомоги, крім первинної медичної допомоги, згідно з договором з моменту звернення до надавача за направленням лікаря, який надає первинну медичну допомогу, або лікуючого лікаря в порядку, встановленому МОЗ, або без такого направлення, якщо згідно із законодавством направлення лікаря не вимагається.

Права та обов’язки сторін

 1. Замовник має право:
  1. вимагати від надавача належного, своєчасного та у повному обсязі виконання своїх зобов’язань згідно з цим договором;
  2. перевіряти відповідність надавача вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, умовам закупівлі;
  3. здійснювати моніторинг шляхом:направлення запитів надавачу, що містять перелік документів та/або інформації, які необхідно подати замовнику;здійснення моніторингового візиту відповідно до внутрішніх процедур замовника;проведення аналізу даних в електронній системі охорони здоров’я (далі ― система) та/або інших державних інформаційних системах (реєстрах);
  4. у разі виявлення порушень умов цього договору та/або факту надміру сплачених коштів, що не повʼязане безпосередньо з порушеннями умов договору, проводити перерахунок сплачених коштів за надані медичні послуги надавачем та вживати інших заходів, що передбачені цим договором;
  5. зупиняти оплату за договором у випадках, установлених законодавством та цим договором;
  6. відмовитися від цього договору в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим договором;
  7. у разі виявлення у діях надавача ознак правопорушення надсилати відповідну інформацію до правоохоронних органів;
  8. надсилати власнику надавача (органу управління власника) у разі виявлення порушень умов договору рішення щодо застосування до надавача заходів, передбачених цим договором;
  9. вживати відповідних заходів, що передбачені в договорі, у разі необґрунтованого неподання, подання не в повному обсязі або порушення строків подання надавачем запитуваних під час здійснення моніторингу документів та/або інформації або недопущення представників замовника до місць надання медичних послуг надавачем.
 2. Замовник зобов’язується:
  1. належним чином, своєчасно та у повному обсязі виконувати свої зобов’язання згідно з цим договором;
  2. проводити на вимогу надавача необхідні звірки згідно з цим договором, в тому числі інформації, розрахунків, документів (далі — звірка);
  3. під час здійснення моніторингу враховувати всі подані надавачем підтвердні документи щодо надання ним медичних послуг, у тому числі із залученням підрядників;
  4. повідомляти надавачу про результати здійснення моніторингу. У разі здійснення моніторингу у вигляді моніторингового візиту або шляхом проведення аналізу отриманих від надавача інформації та/або документів замовник подає надавачу висновок, складений за результатами моніторингу, за формою, визначеною замовником, який повинен містити, зокрема:дату здійснення моніторингу;перелік осіб, які здійснювали моніторинг;перелік місць надання медичних послуг надавачем та його підрядників, до яких здійснювався моніторинговий візит (у разі його здійснення);матеріали, які були досліджені під час здійснення моніторингу;результати моніторингу із зазначенням пунктів договору, вимоги яких були порушені ― у разі виявлення таких порушень;дату складення висновку за результатами моніторингу;іншу необхідну інформацію;
  5. розглядати та враховувати заперечення до висновку, складеного за результатами здійснення моніторингу, під час прийняття рішення щодо застосування до надавача відповідних заходів, передбачених договором.
 3. Надавач має право:
  1. вимагати від замовника належного, своєчасного та у повному обсязі виконання ним своїх зобов’язань згідно з цим договором;
  2. вимагати проведення звірки за договором;
  3. вживати всіх заходів для реалізації свого права на оплату наданих ним послуг за договором у повному обсязі, в тому числі шляхом включення до договорів, що укладаються з підрядниками, умови щодо забезпечення доступу представників замовника до місць надання медичних послуг таких підрядників;
  4. надавати замовнику заперечення до висновку, складеного замовником за результатами здійснення моніторингу, або повідомлення щодо необхідності здійснення перерахунку у строк, що не перевищує пʼяти робочих днів з дати отримання такого висновку (повідомлення);
  5. брати участь у розгляді заперечень (у тому числі із застосуванням засобів відеозв’язку) до висновку, складеного замовником за результатами здійснення моніторингу.
 4. Надавач зобов’язується:
  1. належним чином, своєчасно та у повному обсязі виконувати свої зобов’язання згідно з цим договором;
  2. відповідати вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, у тому числі щодо доступності медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до законодавства, умовам закупівлі;
  3. дотримуватися вимог законодавства, зокрема порядків надання медичної допомоги, табелів матеріально-технічного оснащення, в тому числі примірних, галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, а також забезпечувати дотримання підрядниками зазначених вимог;
  4. надавати якісні медичні послуги відповідно до специфікацій та встановлених законодавством вимог;
  5. забезпечувати захист персональних даних пацієнтів, у тому числі медичної інформації, відповідно до законодавства про захист персональних даних;
  6. використовувати для надання медичних послуг лікарські засоби та медичні вироби, що дозволені до застосування в Україні;
  7. забезпечувати реалізацію пацієнтами їх прав на отримання медичних послуг та відшкодовувати збитки, завдані пацієнтам у зв’язку з порушенням вимог цього договору надавачем або його підрядниками, зокрема, в частині заборони вимагання від пацієнта оплати за медичні послуги, медичні вироби чи лікарські засоби, які надавач зобов’язаний надавати пацієнтам безоплатно за цим договором;
  8. перед наданням медичних послуг з’ясувати та повідомити пацієнту (його законному представнику) про те, чи має такий пацієнт право на отримання медичних послуг за програмою медичних гарантій відповідно до поданих документів, перевірити наявність направлення лікаря (у разі потреби);
  9. негайно звернутися до замовника у разі виникнення питань щодо прав пацієнта на отримання медичних послуг згідно з цим договором або інших питань, пов’язаних з виконанням договору;
  10. забезпечувати надання медичних послуг згідно з цим договором насамперед пацієнтам, які були записані на прийом до лікаря або в чергу у визначений день;
  11. забезпечувати працівникам надавача належні умови праці;
  12. подавати на запит замовника копії скарг пацієнтів (за умови знеособлення персональних даних пацієнтів) та документи щодо надання медичних послуг або підтвердження відповідності надавача вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, умовам закупівлі;
  13. своєчасно вносити до системи повну та достовірну інформацію, в тому числі медичну документацію та звіти про медичні послуги, медичні записи, записи про направлення і рецепти у порядку, встановленому законодавством, з урахуванням положень специфікації;
  14. розміщувати в системі, в кожному місці надання медичних послуг та на своєму веб-сайті (у разі наявності) інформацію для пацієнтів про медичні послуги, які пацієнт може отримати у надавача за програмою медичних гарантій, графік роботи надавача, графік роботи місць надання медичних послуг і медичних працівників та актуальну інформацію про працівників і обладнання надавача;
  15. залучати до надання послуг згідно з договором тільки тих підрядників, інформація про яких внесена до системи, тільки стосовно тих послуг, для яких в оголошенні прямо передбачена можливість їх надання підрядниками;
  16. повідомляти пацієнту (його законному представнику) не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня надходження заяви лікуючого лікаря про відмову такого лікаря від подальшого ведення пацієнта у зв’язку з тим, що пацієнт не виконує медичні приписи або правила внутрішнього розпорядку надавача, за умови, що це не загрожує життю пацієнта і здоров’ю населення;
  17. забезпечувати внесення до системи достовірної інформації про надавача, його керівника, медичних працівників, підрядників та уповноважених осіб (у тому числі про припинення трудових відносин з працівником надавача або договірних відносин з підрядником) не пізніше наступного робочого дня з дня її зміни;
  18. вносити до системи інформацію про придбання або продаж обладнання, передбаченого умовами закупівлі, припинення або відновлення його роботи не пізніше наступного робочого дня з дня настання таких обставин;
  19. вносити до системи інформацію про зміну адреси місця надання медичних послуг, графіка надання медичних послуг надавачем, графіка роботи працівників надавача, які надають медичну допомогу згідно з цим договором, контактних даних для запису на прийом до лікаря не пізніше ніж за тиждень до настання таких змін;
  20. повідомляти замовнику та пацієнтам про припинення медичної практики або подання заяви про припинення дії цього договору за ініціативою надавача не пізніше ніж за шість тижнів до настання таких обставин та вносити до системи відповідну інформацію;
  21. повідомляти замовнику про заплановані реорганізацію, ліквідацію надавача, початок процедури банкрутства, строк для пред’явлення вимог кредиторами, затвердження передавального акта (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу) протягом 10 календарних днів з дати настання відповідної події;
  22. не здійснювати без попереднього письмового повідомлення замовнику перепрофілювання та закриття відділень, місць надання медичних послуг, розширення переліку медичних послуг за програмою медичних гарантій;
  23. не передавати всі або частину прав та обов’язків за договором третім особам без попередньої письмової згоди замовника;
  24. на вимогу замовника забезпечувати оновлення даних про пацієнта, внесених у систему, та інформувати замовника про внесення відповідних змін;
  25. не перешкоджати проведенню моніторингу згідно з цим договором, зокрема подавати документи, що стосуються надання медичних послуг за договором, на підставі яких вносилася інформація до системи та формувався звіт про медичні послуги;
  26. повертати замовнику надміру сплачені кошти згідно з цим договором, у випадках, передбачених цим договором;
  27. розміщувати у місцях надання медичних послуг, в яких здійснюється медичне обслуговування за договором, інформаційні матеріали про надання медичних послуг за програмою медичних гарантій відповідно до правил, опублікованих на офіційному веб-сайті замовника;
  28. здійснювати внутрішній контроль за виконанням своїх зобов’язань за договором працівниками надавача та його підрядниками згідно з додатком 3 до цього договору, вживати заходів до усунення порушень у разі їх виявлення, в тому числі порушень, виявлених за результатами моніторингу, здійсненого замовником;
  29. забезпечувати можливість отримання пацієнтами медичних послуг згідно з графіком, зазначеним у системі;
  30. забезпечувати технічну можливість запису пацієнтів на прийом або в електронну чергу для отримання медичних послуг за телефоном або в електронній формі;
  31. коригувати суму, зазначену в звіті про медичні послуги, в установленому порядку, на підставі рішення, прийнятого замовником за результатами здійснення моніторингу;
  32. повертати кошти замовнику, отримані за надання медичних послуг, щодо яких виявлено порушення під час їх надання;
  33. під час здійснення замовником моніторингу надавати (не пізніше пʼяти робочих днів з дня отримання запиту) копії документів, засвідчені в установленому законодавством порядку, та/або інформацію, що запитується замовником, забезпечувати доступ представників замовника до місць надання медичних послуг, до медичної документації та інших документів (договорів, технічної документації, експертних висновків, довідок тощо), які пов’язані з наданням медичних послуг надавачем та не належать до медичних документів, а також до обладнання, забезпечувати належні умови для представників замовника під час проведення моніторингового візиту, в тому числі надавати усні та/або письмові відповіді та роз’яснення на всі питання, що стосуються предмета моніторингового візиту;
  34. виконувати заходи, передбачені планом заходів з удосконалення медичного обслуговування.
 5. Надавач зобов’язується включити до договорів, що укладаються з підрядниками, умови щодо надання медичних послуг, що забезпечують дотримання підрядниками вимог, передбачених договором.
 6. Сторони зобов’язуються постійно співпрацювати з метою забезпечення належного виконання умов цього договору, підвищення якості та доступності медичного обслуговування пацієнтів, зокрема, шляхом:
  1. проведення кожною із сторін систематичного спостереження за своєчасністю внесення до системи точної та достовірної інформації, вжиття заходів для усунення неточностей;
  2. навчання працівників надавача з питань, що стосуються надання послуг за договором, зокрема, стосовно своєчасного внесення точної та достовірної інформації до системи;
  3. здійснення надавачем внутрішнього контролю за виконанням договору;
  4. проведення спільних консультацій, робочих візитів та нарад, анкетування, аналізу ефективності виконання умов цього договору.

У разі виявлення сторонами можливості для підвищення якості та доступності медичного обслуговування та удосконалення надання послуг за договором сторони готують та узгоджують план заходів з удосконалення медичного обслуговування, який після підписання сторонами стає невід’ємною частиною договору. Надавач після підписання ним плану заходів зобов’язаний виконати його в установлені строки та інформувати замовника про хід виконання плану заходів. Невиконання надавачем плану заходів чи його виконання не в повному обсязі є підставою для застосування замовником заходів до надавача, передбачених підпунктом 6 пункту 43 цього договору.

Звітність надавача

 1. Надавач зобов’язаний подати звіт про медичні послуги за формою, наданою замовником, в якому зазначаються назва звіту, дата його складання, найменування надавача, посади відповідальних осіб надавача та замовника із зазначенням їх прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), а також перелік та обсяг наданих медичних послуг, які підлягають оплаті за звітний період. Звіт про медичні послуги є первинним документом. Звіт про медичні послуги формується на підставі інформації, що міститься в системі, медичної документації та інших документів, що підтверджують факт надання пацієнтам медичної допомоги відповідно до законодавства.
 2. Включенню до звіту та оплаті згідно з цим договором підлягають медичні послуги з урахуванням таких умов:
  1. медичні послуги, надані пацієнту за направленням, запис про яке є в системі, крім випадків, коли згідно із законодавством направлення не вимагається;
  2. медичні послуги, надані в обсязі не меншому, ніж передбачено у специфікації;
  3. до системи включено необхідну медичну документацію в порядку, передбаченому законодавством та специфікацією.
 3. Надавач зобов’язаний подати замовнику звіт про медичні послуги у строки, встановлені у додатках до цього договору.
  Якщо останній день строку подання звіту про медичні послуги припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку подання вважається робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.
 4. У разі виявлення невідповідностей між даними звіту про медичні послуги та інформацією, що міститься в системі, даними фінансової чи статистичної звітності, медичної документації замовник подає надавачу заперечення до звіту про медичні послуги протягом десяти календарних днів з дати його надходження. Надавач зобов’язаний розглянути заперечення та подати уточнений звіт про медичні послуги з усунутими невідповідностями протягом трьох робочих днів з дати їх надсилання замовником.
 5. У разі коли надавач в установлений строк не подав звіт за звітний період або уточнений звіт з урахуванням заперечень замовника відповідно до пункту 25 цього договору, надавач має право подати такий звіт разом із звітом за наступний звітний період. У разі неподання звіту або уточненого звіту за грудень поточного року в установлений строк дані такого звіту не враховуються в наступних звітних періодах та не підлягають оплаті.
 6. У разі виявлення обставин, що призводять до збільшення або зменшення суми оплати за звітом про медичні послуги за попередні звітні періоди, за умови документального підтвердження таких обставин та узгодження їх сторонами сума оплати у поточному або наступних звітах про медичні послуги коригується на відповідну суму зменшення або збільшення суми оплати, що відображається у розділі звіту “розрахунок-коригування”.
 7. Надавач державної або комунальної форми власності зобов’язаний подавати щокварталу до останнього дня наступного місяця замовнику в електронній формі звіт про доходи та витрати надавача за формою, наданою замовником, а саме про:
  1. доходи, якими є оплата за договорами про медичне обслуговування населення, укладеними із замовником, інші надходження з державного та місцевих бюджетів, дохід від надання медичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб, дохід від надання майна в оренду, благодійна допомога, вартість лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів, лікувального харчування, отриманих за рахунок централізованих закупівель МОЗ, інші надходження;
  2. поточні видатки, якими є оплата праці і нарахування на заробітну плату, придбання товарів, робіт і послуг із зазначенням їх видів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки;
  3. капітальні видатки, якими є видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, реконструкцію і реставрацію.

Умови, порядок та строки оплати медичних
послуг. Ціна договору

 1. Замовник зобов’язується оплачувати медичні послуги, включені до звіту про медичні послуги, щодо якого замовник не подав заперечення відповідно до пункту 25 цього договору, згідно з тарифом із застосуванням відповідних коригувальних коефіцієнтів, затверджених у порядку, визначеному законодавством, інформацію про надання яких надавач належним чином вніс до системи, в межах загальної орієнтовної ціни договору з урахуванням граничної суми оплати у відповідному звітному періоді, якщо така гранична сума зазначена у додатках до цього договору.
 2. Оплата медичних послуг згідно з цим договором здійснюється на підставі звіту про медичні послуги надавача протягом десяти робочих днів з дати підписання обома сторонами звіту про медичні послуги з урахуванням вимог пункту 25 цього договору. У разі здійснення попередньої оплати медичних послуг за договором відповідно до законодавства підставою для оплати є рахунок надавача. Обов’язок з оплати за договором є виконаним у належний строк з моменту подання замовником відповідного платіжного доручення органам Казначейства.
 3. Попередня оплата медичних послуг згідно з цим договором у випадках, установлених Кабінетом Міністрів України, здійснюється протягом десяти календарних днів на підставі рахунка, поданого надавачем.
 4. Якщо останній день оплати медичних послуг припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку такої оплати вважається робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.
 5. У разі коли протягом звітного періоду надавачу (або його підряднику) припинено право на провадження господарської діяльності з медичної практики або із зберігання, використання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (якщо ліцензія необхідна для надання відповідних медичних послуг за договором), або втрачають чинність інші дозвільні документи, необхідні для надання медичних послуг, передбачені законом, або він не виконує обов’язки, передбачені підпунктами 2, 4, 6, 7, пункту 19 цього договору, оплата медичних послуг здійснюється за той період, протягом якого надавач (або його підрядник) мав законне право або можливість їх надавати, а також надавав медичні послуги без порушення законодавства та вимог цього договору.
 6. Замовник зупиняє оплату медичних послуг, якщо надавач не надсилає замовнику своєчасно звіти про медичні послуги та іншу інформацію, передбачену договором, або не вносить медичну документацію до системи, або не виконує обов’язки, передбачені підпунктами 14, 18, 19, 23, 25—27 пункту 19 та пунктом 28 цього договору, до дати усунення відповідних порушень. Оплата медичних послуг, які були надані до дати усунення відповідних порушень, здійснюється у наступних звітних періодах після усунення таких порушень.
 7. Замовник зупиняє оплату медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг, якщо надавач не надав запитувані документи та/або інформацію без належного обґрунтування, надав їх не в повному обсязі або з порушенням установлених строків або в разі недопущення надавачем представників замовника до місць надання медичних послуг під час здійснення замовником моніторингу, що стосується такого пакета медичних послуг.Оплата за звітом про медичні послуги за відповідним пакетом медичних послуг відновлюється замовником після надання йому всіх запитуваних документів та/або інформації та/або допуску представників замовника до місць надання медичних послуг.Оплата медичних послуг, які були надані до дати усунення відповідних порушень, здійснюється у наступних звітних періодах після усунення таких порушень.
 8. Надавач не має права висувати незаконну вимогу щодо оплати за надані медичні послуги, включаючи оплату лікарських засобів та медичних виробів, що входять до програми медичних гарантій і які надаються пацієнту безоплатно згідно з цим договором, пацієнтами (іншими особами, пов’язаними з пацієнтами) в будь-якій формі, яка є попередньою чи наступною умовою для отримання пацієнтами медичних послуг, що надаються згідно з цим договором, і повинен здійснювати контроль за тим, щоб працівники надавача та підрядники не вимагали від пацієнтів таку винагороду. Порушення зазначених вимог є підставою для притягнення до відповідальності надавача у порядку, передбаченому законом та цим договором.
 9. Розрахунки здійснюються в безготівковій формі згідно з цим договором.
 10. Загальна орієнтовна ціна договору складається із запланованої вартості медичних послуг згідно з додатком (додатками) до цього договору. Загальна орієнтовна ціна договору може бути переглянута сторонами шляхом внесення відповідних змін до нього. Порядок розрахунку запланованої вартості медичних послуг визначається програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на відповідний рік.

Відповідальність сторін

 1. У разі невиконання або неналежного виконання сторонами своїх зобов’язань згідно з цим договором вони несуть відповідальність, передбачену законом та цим договором.
 2. У разі виявлення фактів надміру сплачених коштів за договором, що не повʼязано безпосередньо з порушенням його умов, надавач зобов’язаний зменшити суму оплати за звітом про медичні послуги за поточний період на суму надміру сплачених коштів. У разі неможливості подання уточненого звіту про медичні послуги або здійснення перерахунку оплати за звітом про медичні послуги поточного періоду надавач повинен здійснити повернення надміру сплачених коштів протягом п’яти календарних днів з дати отримання відповідної вимоги замовника або самостійного виявлення факту надміру сплачених коштів.
 3. У разі надання надавачем медичних послуг, що не відповідають переліку, обсягу або якості медичних послуг, передбачених цим договором, надавач зобов’язаний повернути замовнику кошти, сплачені замовником за надання таких медичних послуг. Повернення замовнику коштів, сплачених за надання медичних послуг, що не відповідають переліку, обсягу або якості медичних послуг, передбачених цим договором, не звільняє надавача від відшкодування шкоди, заподіяної пацієнту.
 4. У разі подання пацієнтом (його законним представником) або іншою заінтересованою особою замовнику скарги про те, що надавач, працівники надавача або підрядник вимагали від пацієнта винагороду в будь-якій формі за медичні послуги, лікарські засоби та медичні вироби, що повинні бути надані пацієнтам безоплатно згідно з цим договором, замовник має право надіслати відповідну інформацію до правоохоронних органів.
 5. У разі виявлення за результатами моніторингу порушень умов цього договору надавачем або його підрядниками:
  1. замовник здійснює перерахунок сплачених коштів за цим договором за медичні послуги, надані з порушеннями, за всі періоди надання таких медичних послуг та зупиняє оплату за відповідним пакетом медичних послуг до моменту усунення виявлених порушень та у разі неповернення сплачених коштів надавачем зменшує суму оплати за звітом про медичні послуги в поточному звітному періоді або наступних періодах (у разі неможливості зменшення в поточному) — у випадку виявлення таких порушень:зменшення кількості кваліфікованого персоналу (лікарів або молодшого та середнього медичного персоналу), залученого до надання медичних послуг, передбачених умовами цього договору, порівняно з мінімально визначеними вимогами до лікарів кожної спеціальності та молодшого і середнього медичного персоналу, зазначеними в умовах закупівлі, на 20 відсотків і менше безперервно протягом більше ніж 30 календарних днів, або більше ніж на 20 відсотків протягом будь-якого періоду;відсутність будь-якого обладнання, передбаченого переліком, який встановлений в умовах закупівлі медичних послуг за відповідним пакетом, а також його несправності або відсутності сертифікатів метрологічної повірки (для того обладнання, яке повинно регулярно її проходити) та/або інших дозвільних документів, передбачених законом;порушення вимог до організації надання послуги, які стосуються виявлення фактів відсутності (відсутності договору підряду): інфраструктурних об’єктів (лабораторії, відділення/палати інтенсивної терапії, операційні блоки/палати, пологові зали тощо), або якщо такі об’єкти перебувають у стані, непридатному для їх використання відповідно до встановлених вимог; договору із станцією переливання крові/центром служби крові; транспортних засобів, які необхідні для надання медичної допомоги та визначені в умовах закупівлі медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг;відсутність фахівців та/або обладнання, необхідних для проведення консультацій, спеціальних медичних процедур та обстежень, забезпечення особливих умов транспортування пацієнтів, якщо такі консультації/процедури/обстеження/умови транспортування визначені в умовах закупівлі або специфікації;відсутність ліцензій, передбачених законодавством;
  2. надавач коригує дані в системі. На підставі скоригованих даних здійснюється перерахунок сплачених коштів за цим договором, а в разі зміни суми сплачених коштів надавач коригує суму оплати за звітом про медичні послуги в поточному звітному періоді або наступному періоді (у разі неможливості коригування в поточному) — у випадку виявлення таких порушень:виявлення фактів надання меншої кількості медичних послуг, ніж зазначено в даних, внесених до системи, за якими були сформовані звіти на оплату за результатами аналізу первинної медичної документації у разі її ведення у паперовій формі;виявлення за результатами аналізу даних у системі фактів внесення помилкових, недостовірних або неповних даних, на підставі яких були сформовані звіти на оплату;
  3. надавач коригує дані, внесені в систему, та на підставі оновлених даних замовник здійснює перерахунок сплачених коштів за цим договором, а в разі неповернення сплачених коштів надавачем зменшує суму оплати за звітом про медичні послуги в поточному звітному періоді або наступних періодах (у разі неможливості зменшення в поточному) — у випадку виявлення фактів відсутності у первинній медичній документації пацієнта інформації про консультації /процедури /обстеження /умови транспортування, які повинні були проводитися згідно з вимогами, визначеними в умовах закупівлі та специфікації надання медичних послуг;
  4. надавач сплачує 0,5 відсотка фактичної вартості наданих послуг за відповідним пакетом медичних послуг за період (періоди) у якому (яких) відбулися порушення, — у разі виявлення інших невідповідностей умовам закупівлі та специфікаціям, не зазначеним у підпункті 3 цього пункту, або у разі порушення вимог підпункту 17 пункту 19 цього договору в частині внесення до системи достовірної інформації про припинення трудових відносин з працівником надавача або договірних відносин з підрядником за відповідним пакетом медичних послуг;
  5. надавач сплачує замовнику 0,1 відсотка фактичної вартості наданих послуг за відповідним пакетом медичних послуг за звітний період, в якому відбулися порушення, за кожний виявлений випадок такої оплати — у разі оплати пацієнтом (іншими особами від його імені) за вимогою або пропозицією надавача, його працівників або підрядників медичних послуг та/або лікарських засобів (повністю або частково), що повинні бути надані згідно з цим договором;
  6. надавач сплачує 1 відсоток суми, сплаченої за договором за кожний місяць, протягом якого план заходів з удосконалення медичного обслуговування не виконаний в повному обсязі, — у разі невиконання (повністю або частково) надавачем плану заходів з удосконалення медичного обслуговування.
 6. У разі неподання звіту про доходи та витрати надавача, передбаченого пунктом 28 цього договору, надавач протягом місяця з дати завершення періоду подання такого звіту сплачує 0,5 відсотка фактичної вартості наданих послуг за цим договором за період, в якому відбулося порушення.

Розв’язання спорів

 1. Спори між сторонами розв’язуються шляхом ведення переговорів або в судовому порядку.

Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили)

 1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань згідно з цим договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору, які не могли бути передбачені чи попереджені сторонами.
 2. У разі коли внаслідок виникнення обставин непереборної сили обсяг медичних послуг, наданих пацієнтам, значно перевищує обсяг або граничну суму оплати за цим договором, такі послуги не підлягають оплаті замовником, якщо інше додатково не погоджено сторонами шляхом внесення змін до цього договору.
 3. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів, закриття морських проток, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.
 4. У разі виникнення обставин, визначених у пункті 48 цього договору, сторона, яка зазнала їх впливу, повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засобів повідомити про такі обставини іншій стороні у максимально стислий строк шляхом надіслання повідомлення про настання таких обставин. Повідомлення про обставини непереборної сили повинне містити вичерпну інформацію про природу обставин непереборної сили, час їх настання та оцінку їх впливу на можливість сторони виконувати свої зобов’язання згідно з цим договором та на порядок виконання зобов’язань згідно з цим договором у разі, коли це можливо.
 5. У разі коли дія обставин, визначених у пункті 48 цього договору, припиняється, сторона, яка зазнала їх впливу, зобов’язана негайно, але в будь-якому випадку в строк не пізніше 24 годин з моменту, коли сторона дізналася або повинна була дізнатися про припинення зазначених обставин, письмово повідомити іншій стороні про їх припинення. У такому повідомленні повинна міститися інформація про час припинення дії таких обставин та строк, протягом якого сторона виконає свої зобов’язання за договором.
 6. Наявність та строк дії обставин непереборної сили підтверджуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.
 7. У разі коли сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, не надіслала або несвоєчасно надіслала повідомлення про обставини непереборної сили, як це визначено у пункті 49 цього договору, така сторона втрачає право посилатися на обставини непереборної сили як на підставу для звільнення від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань згідно з цим договором.
 8. У разі коли дія обставин, зазначених у пункті 48 цього договору, триває більше ніж 30 календарних днів, кожна із сторін має право розірвати договір та не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншій стороні не пізніше ніж за десять календарних днів до розірвання договору.

Строк дії договору

 1. Договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання обома сторонами, якщо інше не передбачено в додатку до договору, але не раніше дати встановлення в кошторисі відповідного бюджетного призначення для замовника на відповідний рік.
 2. Цей договір діє з дати його підписання обома сторонами, але не раніше дати початку строку дії договору, визначеної в оголошенні про його укладення, до 31.12.2023 року. Строк дії договору може бути продовжений за згодою сторін не більше ніж на три місяці.
 3. Надавач зобов’язаний надавати пацієнтам медичні послуги протягом строку дії цього договору. Фінансові зобов’язання за договором залишаються чинними до моменту їх виконання сторонами.

Дострокове припинення дії договору

 1. Дія цього договору може бути достроково припинена на підставах, передбачених законом та цим договором.
 2. Одностороння відмова надавача від договору не допускається, крім випадків, передбачених цим договором та законом.
 3. Замовник має право відмовитися від договору в односторонньому порядку в разі:
  1. анулювання або закінчення строку дії ліцензії надавача чи строку використання правонаступником ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики або інших ліцензій чи дозволів, що необхідні для надання медичних послуг згідно з цим договором;
  2. невідповідності надавача вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, умовам закупівлі;
  3. допущення надавачем до надання медичних послуг згідно з цим договором підрядників, які не мають ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності, залучення до надання медичної допомоги осіб, які не мають права надавати таку допомогу, а також тих, відомості про яких не внесені до системи;
  4. систематичного (більше трьох разів протягом строку дії цього договору) порушення надавачем своїх обов’язків щодо внесення до системи медичної документації та інформації, зокрема про зміну режиму роботи надавача, адреси місця надання медичних послуг, графіка надання медичних послуг надавачем, графіка роботи працівників надавача, які надають медичну допомогу, обладнання;
  5. подання замовнику або внесення до системи завідомо недостовірних відомостей про наявне у надавача матеріально-технічне оснащення (в тому числі обладнання) для надання медичних послуг згідно з цим договором, перелік працівників та підрядників надавача, графік їх роботи, подані надавачеві декларації, інших даних з моменту подання пропозиції та під час дії цього договору.
 4. За наявності підстав, визначених у пункті 59 цього договору, дія договору припиняється через 14 календарних днів з дати надіслання надавачеві відповідного письмового повідомлення замовником про односторонню відмову від цього договору.
 5. Сторони мають право вимагати дострокового розірвання цього договору у випадках, передбачених законом.
 6. Розірвання або відмова від цього договору не потребує отримання попередньої (до розірвання) чи подальшої згоди пацієнтів (їх законних представників).

Прикінцеві положення

 1. Будь-які зміни та доповнення до цього договору вважаються чинними та обов’язковими для сторін за умови, що вони внесені до системи та скріплені електронними підписами обох сторін з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.
  Будь-які зміни та доповнення до інформації, внесеної до системи, вчиняються з використанням електронних підписів уповноважених осіб сторін.
 2. Внесення будь-яких змін та доповнень до цього договору не потребує попередньої (до внесення змін або доповнень) чи подальшої згоди пацієнтів (їх законних представників).
 3. Сторони визнають та підтверджують, що інформація та документи, внесені до системи уповноваженими особами сторін, становлять невід’ємну частину цього договору, є повними та достовірними на дату їх внесення до системи, правомірно отримані, використані або поширені сторонами, не порушують прав та законних інтересів пацієнтів, інших фізичних та юридичних осіб.
 4. Сторони несуть повну відповідальність за повноту та достовірність інформації, зазначеної в договорі та системі, та ризик настання несприятливих наслідків у разі неповідомлення іншій стороні про зміну такої інформації.
 5. Усі додатки до цього договору є його невід’ємною частиною.

Реквізити сторін

Надавач21009 Україна, 21009, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ЗАМОСТЯНСЬКА, будинок 18
(місцезнаходження)Код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та/або номер паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомили про це відповідному контролюючому органу) фізичної особи — підприємця)26244596UA673204780000026000924440403
(розрахунковий рахунок)
ЗамовникМісцезнаходження: проспект Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073Код згідно з ЄДРПОУ 42032422Розрахунковий рахунок: UA448201720343180002000063754
т.в.о. директора, Непийвода Людмила Володимирівна
(найменування посади, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності))
Голова, Гусак Наталія Борисівна
(найменування посади, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(підпис)

Додаток 1
до договору

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ
надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою

 1. Надавач зобов’язується надавати згідно з договором медичні послуги, пов’язані з первинною медичною допомогою, що визначені в Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженому МОЗ (далі – Порядок), у місцях надання послуг за такими адресами:№Місце надання медичних послугАдреса місця надання медичних послуг5c8a02d9-c7ed-42fb-91dc-1be68bfdc457Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини №421009 вулиця Замостянська, буд. 18, місто ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА область0034fadd-467a-428e-824d-13ddded6be5cАмбулаторія загальної практики- сімейної медицини №121022 вулиця Павла Корнелюка, буд. 36, місто ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА областьfddf224a-a7a6-4815-a9d2-7a2168396ce9Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини №621009 вулиця Замостянська, буд. 18, місто ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА область92d02374-dd9f-4b67-8c14-0a4792ff30b6Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини №221022 вулиця С.Зулінського, буд. 37, місто ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА областьbc77d60d-4f67-4193-974a-79c79ddedb5bАмбулаторія загальної практики – сімейної медицини №321032 вулиця Київська, буд. 68, місто ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА область9fbe7e83-abd0-4ce3-9e8c-d06ef3b63ce1Амбулаторія загальної практики- сімейної медицини №721009 вулиця Стеценка, буд. 48, місто ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА область274a578d-f2e4-4c22-b958-6077b398d0caАмбулаторія загальної практики – сімейної медицини №521009 вулиця Замостянська, буд. 18, місто ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА область
 2. Надавач зобов’язується:
  1. під час надання медичних послуг згідно з договором
   дотримуватися галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема: клінічних протоколів щодо первинної медичної допомоги;
  2. вносити до системи декларації в порядку, визначеному МОЗ, після підписання пацієнтом (його законним представником) примірника декларації у паперовій формі та на прохання замовника надавати паперові примірники декларацій, на підставі яких внесена інформація до системи;
  3. не вносити до системи та не включати до звіту про медичні послуги інформації про декларації, подані з порушенням порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого МОЗ, зокрема у разі відсутності у надавача паперового примірника декларації із власноручним підписом пацієнта (його законного представника);
  4. не встановлювати будь-яких обмежень для пацієнтів, що подали такому надавачеві декларації, щодо кількості безоплатних звернень за медичною допомогою та обсягу послуг, які надаються за договором.
 3. У разі порушення надавачем встановленого МОЗ порядку внесення медичних записів, записів про направлення та рецептів до системи замовник має право зупиняти оплату за договором.
  У разі внесення працівником надавача до системи рецепта на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, із перевищенням максимальної добової дози або з іншою необґрунтованою невідповідністю інструкціям до застосування лікарських засобів відповідної міжнародної непатентованої назви надавач зобов’язується компенсувати замовнику суму, яка виплачена замовником за договором про реімбурсацію, за таким рецептом, шляхом перерахування коштів на рахунок замовника згідно з вимогою замовника.
 4. Звітним періодом є один календарний місяць. Надавач зобов’язаний подати звіт про медичні послуги до 5 числа звітного періоду.
  У звіті про медичні послуги, пов’язані з наданням первинної медичної допомоги, повинна бути зазначена кількість пацієнтів, які подали в установленому МОЗ порядку надавачеві декларації станом на 1 число звітного періоду із зазначенням вікових груп та інших критеріїв, що впливають на застосування коригувальних коефіцієнтів.
 5. Надавач зобов’язується забезпечити:
  1. своєчасне застосування методів профілактики, зокрема профілактичні огляди та направлення на проведення необхідних досліджень згідно з Порядком, своєчасне та у повному обсязі проведення профілактичних щеплень відповідно до календаря профілактичних щеплень в Україні;
  2. надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, після закінчення часу прийому пацієнтів, а також у вихідні, святкові та неробочі дні відповідно до Порядку;
  3. можливість отримати пацієнтам послуги згідно із зазначеним в системі графіком;
  4. технічну можливість запису пацієнтів у чергу на прийом до медичних працівників чи для отримання інших медичних послуг за телефоном або в електронній формі.
 6. Загальна орієнтовна ціна договору в частині надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, становить 39012213.00 гривень. Сторони можуть час від часу переглядати загальну орієнтовну ціну договору з внесенням відповідних змін до нього.
 7. Тарифи та коригувальні коефіцієнти визначаються відповідно до законодавства.
 8. Сума оплати за звітний період визначається як 1/12 добутку кількості пацієнтів, що подали надавачеві декларації станом на 1 число звітного періоду згідно з інформацією, що міститься у системі, та застосовних тарифів і коригувальних коефіцієнтів.
 9. Інші умови:
 10. Умови закупівлі медичних послуг, які надаються за договором.
  Умови надання послуги: амбулаторно та/або за місцем проживання (перебування) пацієнта/ пацієнтки (за рішенням лікаря ПМД), та/або з використанням засобів телекомунікації.Підстави надання послуги:
  • декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу;
  • самозвернення щодо діагностики та лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (незалежно від наявності декларації про вибір лікаря);
  • самозвернення при невідкладному стані (незалежно від наявності декларації про вибір лікаря).
  Вимоги до організації надання послуги:
  1. Забезпечення безперервності надання первинної медичної допомоги для ефективного надання допомоги пацієнтам протягом усього їхнього життя, з урахуванням усіх його/її проблем зі здоров’ям, зокрема у взаємодії з іншими надавачами медичних послуг, у тому числі видача електронних направлень на спеціалізований рівень надання медичної допомоги, відповідно до чинного законодавства. Обов’язкове інформування пацієнтів щодо можливості отримання необхідних медичних послуг на спеціалізованому рівні безоплатно за рахунок коштів програми медичних гарантій.
  2. Організація (за необхідності) роботи гарячої лінії (контакт-центр/call-центр) з метою надання відповідей на найпоширеніші запитання щодо надання ПМД, в тому числі щодо діагностики та лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
  3. Забезпечення проведення лабораторних обстежень, передбачених специфікаціями, надавачами медичних послуг або на умовах договору підряду.
  4. Проведення пацієнтам, за наявності у них факторів ризику, тестування на ВІЛ та вірусні гепатити В та С не менше 1 разу на рік.
  5. Організація забору біоматеріалу від пацієнтів з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та їхнє транспортування до регіонального центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) або визначених по території акредитованих лабораторій, незалежно від наявності у пацієнтів поданої декларації про вибір лікаря, який надає ПМД, відповідно до регіонального затвердженого маршруту.
  6. Взаємодія із закладами спеціалізованої медичної допомоги для своєчасної діагностики та лікування більшості інфекційних та неінфекційних хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням стану здоров’я пацієнтів.
  7. Взаємодія із суб’єктами громадського здоров’я, закладами освіти, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, у тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення.
  8. Призначення керівником надавача ПМД лікаря на заміну у випадку декретної відпустки, щорічної відпустки, тривалого відрядження лікаря задля ефективного та своєчасного надання пацієнтам медичної допомоги.
  9. Повідомлення пацієнтів про припинення дії декларації про вибір лікаря з надання ПМД визначеним надавачем медичних послуг способом.
  10. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаних із наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ.
  11. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у надавача медичної послуги та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).
  12. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю надавачем медичних послуг для забезпечення прав пацієнтів на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.
  13. Підготовка та відправлення повідомлень про інфекційне захворювання, гострі в’ялі паралічі, харчове, гостре професійне отруєння, несприятливу подію після імунізації, незвичайну реакцію на медичні препарати, а також проведення епідеміологічних розслідувань при поодиноких випадках інфекційних хвороб.
  14. Ведення первинної облікової документації, в тому числі щодо пацієнтів з підозрою або підтвердженим діагнозом гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
  15. Дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству, в тому числі виявлення ознак насильства у пацієнтів та повідомлення відповідних служб згідно із затвердженим законодавством.
  16. Дотримання прав людини надавачем медичних послуг відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про права дитини та інших міжнародних договорів, ратифікованих Україною.
  17. Інформування пацієнтів щодо можливостей профілактики та лікування, залучення до ухвалення рішень щодо їх здоров’я, узгодження плану лікування з пацієнтами відповідно до їх очікувань та можливостей.
  18. Проведення профілактичних бесід з пацієнтами щодо ведення здорового способу життя та піклування про власне здоров’я та здоров’я дітей.
  Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців, які працюють на посадах:
  1. За місцем надання медичних послуг:
   1. Лікар з надання ПМД (лікар загальної практики – сімейний лікар, лікар-терапевт, лікар- педіатр) – щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи у цьому закладі.
  Вимоги до переліку обладнання:
  1. За місцем надання медичних послуг:
   1. електрокардіограф багатоканальний;
   2. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;
   3. ваги для дорослих та ваги дитячі;
   4. ростомір;
   5. глюкометр;
   6. пульсоксиметр;
   7. термометр безконтактний;
   8. отоофтальмоскоп;
   9. таблиця для перевірки гостроти зору;
   10. пікфлуометр та/або спірометр цифровий;
   11. аптечка для надання невідкладної допомоги;
   12. мішок ручної вентиляції легенів;
   13. портативний дефібрилятор з функцією синхронізації та/або автоматичний зовнішній дефібрилятор за умови понад 20 000  поданих декларацій у надавача медичних послуг за відповідним місцем надання послуг.
  Інші вимоги:
  1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю загальна практика – сімейна медицина та/або педіатрія, та/або терапія.
  2. Використанням міжнародної класифікації ІСРС-2-Е для подання даних до Електронної системи охорони здоров’я.
  3. Специфікація медичних послуг, які надаються за договором.
   1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнта/пацієнтки із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних методів обстеження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
   2. Проведення діагностики та лікування найбільш поширених інфекційних та неінфекційних хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.
   3. Проведення діагностичних обстежень, лікувальних заходів, а також динамічного спостереження за пацієнтом/пацієнткою із хронічними захворюваннями відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
   4. Проведення лабораторної діагностики, зокрема: 
    1. загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (еритроцити, гемоглобін, гематокрит, тромбоцити, лейкоцити, базофіли, еозинофіли, сегментоядерні нейтрофіли, паличкоядерні нейтрофіли, лімфоцити, моноцити);
    2. загальний аналіз сечі (колір, прозорість, реакція (pH), відносна щільність, білок, глюкоза, еритроцити, лейкоцити, епітеліальні клітини, циліндри, солі, бактерії, ацетон (кетонові тіла));
    3. глюкоза в цільній крові;
    4. холестерин загальний;
    5. швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити В і С;
    6. проведення тесту на антиген SARS-CoV-2 відповідно до галузевих стандартів.
   5. Проведення інструментальної діагностики, зокрема електрокардіографії, пікфлуометрії/спірометрії, отоскопії, офтальмоскопії, вимірювання гостроти зору.
   6. Динамічне спостереження за жінкою з неускладненим перебігом вагітності та (у разі потреби) направлення її до лікаря-акушера-гінеколога.
   7. Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною та надання рекомендацій батькам/опікунам щодо необхідності грудного вигодовування, правильного харчування та догляду за здоровою дитиною відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
   8. Проведення скринінгу на наявність розладів психіки та поведінки у пацієнта/пацієнтки, зокрема таких, що виникають у результаті вживання психоактивних речовин (у разі звернення пацієнта/пацієнтки в межах графіка роботи надавача). Взаємодія та направлення за необхідності та згоди пацієнта/пацієнтки до лікаря-психіатра та/або лікаря-психіатра дитячого, та/або лікаря-нарколога щодо лікування пацієнта/пацієнтки з розладами психіки та поведінки.
   9. Виявлення індивідуального ризику виникнення інфекційних захворювань (туберкульозу, ВІЛ, вірусних гепатитів тощо) та неінфекційних (серцево-судинних, хронічних респіраторних, онкологічних, діабету тощо), зокрема шляхом проведення скринінгових анкетувань, оцінювання загального серцево-судинного ризику за шкалою SCORE, індексу маси тіла, окружності талії тощо.
   10. Проведення профілактичних заходів, спрямованих на зменшення інфекційних захворювань серед дорослого та дитячого населення, зокрема вакцинації згідно з календарем профілактичних щеплень (вакцинація за віком, вакцинація за станом здоров’я, вакцинація за епідемічними показаннями), екстреної імунопрофілактики (крім сказу), вакцинація проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 для осіб від 18 років і старше, та дітей до 18 років.
   11. Проведення забору зразків матеріалу для тестування на SARS-CoV-2 (за місцем надання ПМД або за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки в разі такої необхідності) в осіб з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, незалежно від наявності у них поданої декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.
   12. Ознайомлення контактних осіб, а також осіб з підозрою або підтвердженим діагнозом гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- CoV-2, із карантинними заходами і важливістю самоізоляції.
   13. Лікування пацієнта/пацієнтки з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
   14. Профілактика, діагностика та раннє виявлення соціально-небезпечних хвороб (ВІЛ, туберкульоз (у тому числі, латентна туберкульозна інфекція), гепатити, інфекції, що передаються статевим шляхом, тощо). Обстеження контактних щодо туберкульозу осіб та видача направлення для надання спеціалізованої медичної допомоги. Взаємодія з лікарем-фтизіатром та/або лікарем-фтизіатром дитячим щодо діагностики та лікування пацієнта/пацієнтки із туберкульозом. Взаємодія з лікарем фтизіатром щодо призначення профілактичного лікування ЛТБІ (латентна туберкульозна інфекція) згідно з галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я.
   15. Надання консультативної допомоги населенню щодо здорового способу життя, наслідків нездорового способу життя, важливості відмови від куріння та ризиків зловживання алкоголем, важливості збільшення фізичної активності та здорового харчування, вакцинації, підтримки психічного здоров’я.
   16. Підвищення обізнаності, заохочення та супровід населення щодо збереження психічного здоров’я та добробуту.
   17. Надання окремих послуг паліативної допомоги дорослим та дітям, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта/пацієнтки та визначення його/її потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; виписка рецептів для лікування больового синдрому, включаючи сильні опіоїди та інші препарати, що визначені Національним переліком основних лікарських засобів; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом/пацієнткою; координацію та співпрацю з іншими установами для забезпечення медичних, психологічних, соціальних та інших потреб пацієнта/пацієнтки.
   18. Призначення лікарських засобів та визначення потреби медичних виробів, технічних засобів реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства та виписка рецептів для їх отримання (у разі необхідності).
   19. Виписка рецептів для отримання лікарських засобів, які передбачені програмою реімбурсації та для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства.
   20. Видача електронних направлень для проведення необхідних клініко- лабораторних та інструментальних досліджень, консультацій лікаря та інших послуг на рівні спеціалізованої медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів.
   21. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнту/пацієнтці у разі розладу фізичного чи психічного здоров’я, якщо такий розлад стався під час прийому у лікаря ПМД.
   22. Виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває у загрозливому для життя стані, та надання йому/їй відповідної медичної допомоги до її прибуття в межах робочого часу надавача ПМД та відповідно при визначенні такої потреби під час надання медичних послуг за місцем розташування надавача або проживання/перебування пацієнта/пацієнтки.
   23. Видача довідок, медичних висновків про тимчасову непрацездатність, направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть та інших документів установленого зразка, які необхідні пацієнту/пацієнтці згідно з вимогами чинного законодавства в межах робочого часу надавача ПМД.
   24. Сторони погодили, що умови цього договору застосовуються до відносин між ними, які виникли з 01 січня 2023 року відповідно до частини третьої статті 631 Цивільного кодексу України

Додаток 3
до договоруПЕРЕЛІК
зобов’язань надавача медичних послуг щодо забезпечення належного рівня надання таких послуг за договором

 1. Надавач медичних послуг зобов’язаний протягом строку дії договору відповідно до законодавства:
  1. створити та забезпечити в місцях надання медичних послуг функціонування системи запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб відповідно до стандартів та інших нормативно-правових актів та вживати оперативних заходів стосовно них;
  2. стимулювати застосування та призначення лікарями лікарських засобів з доведеною клінічною ефективністю, розробити програму та вживати заходів до запобігання антибіотикорезистентності;
  3. забезпечити функціонування системи розгляду та оперативного реагування на звернення пацієнтів, у тому числі створити реєстр скарг пацієнтів та оприлюднювати в місцях надання послуг (за умови знеособлення персональних даних) інформацію про причини звернення та вжиті заходи;
  4. створити та забезпечити функціонування системи внутрішнього контролю якості медичного обслуговування;
  5. реєструвати та подавати щокварталу замовнику звіт про випадки, зазначені у пункті 4 цього додатка (далі – випадки), які відбулися під час надання послуг;
  6. забезпечувати здійснення розрахунку справедливого співвідношення між заробітною платою медичних працівників та керівного складу закладів охорони здоров’я, диференціації заробітної плати з урахуванням обсягів, складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника;
  7. вживати заходів до підвищення заробітної плати працівників;
  8. сприяти перегляду та вдосконаленню колективно-договірного регулювання трудових відносин і соціально-економічних інтересів медичних працівників, зокрема стосовно оплати праці, режиму роботи, часу відпочинку, безпечних умов праці, соціального захисту;
  9. забезпечувати виплату заробітної плати у розмірі не меншому, ніж передбачено цим підпунктом.
  Заробітна плата медичного працівника закладу охорони здоров’я державної або комунальної форми власності за повністю виконану місячну (годинну) норму праці встановлюється у розмірі:
  • не менше ніж 20 000 гривень для лікарів (крім лікарів-інтернів), професіоналів з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я;
  • не менше ніж 13 500 гривень для посад молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства.
  Для медичних працівників, які залучені виключно до надання первинної медичної допомоги (лікарів або молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства, які входять до команди з надання первинної медичної допомоги такого лікаря), цей підпункт застосовується у разі, коли лікаря обрали не менше ніж 70 відсотків пацієнтів оптимального обсягу практики первинної медичної допомоги.У разі встановлення медичному працівнику неповного робочого дня або неповного робочого тижня, а також під час невиконання працівником у повному обсязі встановленої норми тривалості робочого часу вимога щодо розміру оплати праці, передбачена цим підпунктом, застосовується пропорційно до відпрацьованого часу.
 2. Надавач зобов’язаний протягом строку дії договору співпрацювати із замовником з метою вироблення програми контролю за якістю медичного обслуговування, у тому числі:
  1. затверджувати та контролювати виконання правил внутрішнього розпорядку медичними працівниками;
  2. затверджувати та контролювати виконання плану підвищення якості медичного обслуговування працівниками та підрядниками надавача;
  3. призначити уповноважених осіб, які будуть відповідальними за реєстрацію випадків, проводити внутрішні перевірки якості медичного обслуговування та вживати заходів до усунення причин та запобігання випадкам відхилення від встановлених договором та законодавством умов надання медичних послуг.
 3. Надавач зобов’язаний реєструвати та подавати щокварталу замовнику таку інформацію про випадки:
  • короткий опис випадку;
  • медичних працівників, які мають відношення до випадку;
  • наслідки випадку;
  • заходи, що вжиті у зв’язку із настанням випадку;
  • заходи, що вжиті для запобігання подібним випадкам.
 4. До звіту включається інформація, зокрема про такі випадки:
  • видалення чужорідного тіла після попереднього хірургічного втручання;
  • переливання крові, несумісної до групи крові чи резусу-фактора пацієнта;
  • проведення медичних втручань чи надання лікарських засобів не тому пацієнту, якому вони призначені, або не на тій частині тіла пацієнта;
  • нещасний випадок з пацієнтом, що стався в місці надання медичних послуг;
  • помилка під час призначення лікарського засобу;
  • зараження інфекційною хворобою у місці надання медичних послуг;
  • внесення до медичних записів пацієнта недостовірної інформації про надані послуги.
 5. У разі отримання замовником від уповноважених органів інформації про те, що надавач порушує вимоги законодавства, якого він зобов’язаний дотримуватися під час медичного обслуговування, сторони зобов’язані включити до плану заходів з удосконалення медичного обслуговування, передбаченого Типовою формою договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, заходи із усунення таких порушень.